BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY

      Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCo hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Công ty có 11 đơn vị trực thuộc và 09 đơn vị sản xuất hoạt động trong lĩnh vực khảo sát Xây dựng trên phạm vi cả nước. Có gần 400 cán bộ, công nhân, trong đó gần 300 tiến sĩ, thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân.

      Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty được bố trí theo Sơ đồ sau: 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN ĐIỀU HÀNH USCO HIỆN NAY
1. BAN LÃNH ĐẠO
   

Th.s. VŨ VĂN ĐỊNH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Th.s. NGUYỄN TRỌNG THOÁNG
Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc


Th.s. TRẦN NGỌC SANG
Thành viên HĐQT - Phó tổng giám

Ông TRẦN MẠNH LONG
Thành viên HĐQT

Bà TRẦN LINH TRANG
Thành viên HĐQT

Th.s. TRẦN MINH ĐỨC
Phó tổng giám đốc
 
 


2. BAN KIỂM SOÁT

 
Ông LƯƠNG NGỌC SANG
Trưởng Ban Kiểm soát

 
Bà NGUYỄN THỊ MINH THÚY
Thành viên Ban Kiểm soát

 
Bà LÊ THỊ CHUYÊN
Thành viên Ban Kiểm soát


TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO


I. CÁC PHÒNG QUẢN LÝ TRỰC THUỘC CƠ QUAN CÔNG TY

 


Ông HOÀNG VĂN HÓA
Chánh Văn Phòng
Văn Phòng Công ty


Ông LƯ TUẤN ANH
Trưởng phòng
Phòng Tổ chức - Lao động


Bà VŨ THỊ THANH HUYỀN
Kế toán trưởng
Phòng Kế toán - TCTK


Ông BÙI HỒNG CÔNG
Trưởng phòng
Phòng Kinh tế - Kế hoạch


Ông Trần Minh Đức
Trưởng phòng
Phòng Khoa học - Kỹ thuật

II. CÁC TRUNG TÂM SẢN XUÂT TRỰC THUỘC CƠ QUAN CÔNG TY

* CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, BỘ PHẬN CÔNG TY
        
      I. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

          1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị:  Do Hội đồng quản trị bầu, có trách nhiệm triển khai các Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.  Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.     
      
          2. Ban kiểm soát: Do Đại hội đồng cổ đông bầu. Quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
   

          3. Hội đồng giám đốc: Hội đồng Giám đốc gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

           4. Hội đồng Khoa học Kỹ thuật: hỗ trợ Tổng giám đốc thẩm định và phê duyệt các dự án, đề tài khoa học mang tính chiến lược về khoa học công nghệ.

       II. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban:

               Công ty USCo là đơn vị tổ chức vận hành và quản lý các đơn vị thành viên cũng như hoạt động chung của toàn Công ty.

          II.1. Chức năng nhiệm vụ chính của các phòng ban tại Công ty USCo:

               1.1. Văn phòng công ty: Văn phòng là đơn vị chức năng của Công ty, có trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị của Công ty.

               1.2. Tổ chức Lao động tiền lương: Là phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty trong việc tổ chức sản xuất; phát triển, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.

               1.3.  Kế toán Tài chính Thống kê: Là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý Tài chính - Kế toán, Thống kê đảm bảo theo đúng pháp luật và mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty; Xây dựng kế hoạch tài chính, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời kỳ...

               1.4. Phòng Kinh tế Kế hoạch: Phòng Kinh tế Kế hoạch là phòng chức năng của Công ty, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, sử dụng thiết bị vật tư của Công ty, quan hệ ngoại giao với các đối tác để tìm kiếm khách hàng, tổ chức xây dựng đơn giá, định mức các loại sản phẩm trong các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

               1.5. Phòng Khoa học kỹ thuật: Phòng khoa học kỹ thuật Công ty là cơ quan chức năng của Công ty, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý công tác khoa học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật do Công ty đảm nhiệm. Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc trong công tác quản lý kỹ thuật.

               1.6. Ban Quản lý dự án số 5 Lạc Long Quân: Là đơn vị đại diện cho Công ty quản lý Dự án đầu tư công trình nhà ở và văn phòng tại số 5 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

          II.2. Các đơn vị thành viên:

               1. Chi nhánh Công ty tại Miền Nam:
                
                  Địa chỉ: Số 65 Bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

                  Thông tin chi tiết về Chi nhánh, xem tại đây

               2. Chi nhánh Công ty tại Miền Trung:

                  Địa chỉ: Số 260 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

                  Thông tin chi tiết về Chi nhánh, xem tại đây

               3. Xí nghiệp Khảo sát Địa chất và Xây dựng:

                  Địa chỉ: Số 5 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

           Thông tin chi tiết về Xí nghiệp, xem tại đây

               4. Xí nghiệp Khảo sát Đo đạc và Xây dựng:

                  Địa chỉ: Số 5 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

                  Thông tin chi tiết về Xí nghiệp, xem tại đây

               5. Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng:

                  Địa chỉ: Khu Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

                  Thông tin chi tiết về Xí nghiệp, xem tại đây

               6. Xí nghiệp Khảo sát và Xử lý nền móng:

                  Địa chỉ: Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

                  Thông tin chi tiết về Xí nghiệp, xem tại đây

               7. Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hà Nội:

                  Địa chỉ: Khu Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây
          
               8. Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng:

                  Địa chỉ: Số 2 Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây

               9. Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Quảng Ngãi:

                  Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây
               10. Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Trung

                  Địa chỉ: Số 32 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây

               11. Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Nam:

                  Địa chỉ: số 65 Bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây
           
               12. Trung tâm Địa chất thủy văn: 

                  Địa chỉ: Số 91 Phùng Hưng - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây
       
               13. Trung tâm Địa kỹ thuật và xử lý nền móng: 
                 
                 
Địa chỉ: Số 91 Phùng Hưng - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

                   Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây

               14. Trung tâm Xử lý nền móng: 

                  Địa chỉ: Số 91 Phùng Hưng - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây

               15. Trung tâm Tư vấn Thiết kế Xây dựng: 

                  Địa chỉ: Số 91 Phùng Hưng - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây

               16. Trung tâm Địa chất công trình: 

                  Địa chỉ: Số 91 Phùng Hưng - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây

               17. Trung tâm Tư vấn Vật liệu Xây dựng: 

                  Địa chỉ: Số 91 Phùng Hưng - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây

               18. Trung tâm Trung tâm Công nghệ khoan: 

                  Địa chỉ: Số 91 Phùng Hưng - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

                  Thông tin chi tiết về Trung tâm, xem tại đây


3. Các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội:

            Bao gồm tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của từng tổ chức.
 
           3.1 Công đoàn

           3.2 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
USCo