Điều tra đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu

Cập nhật: 13/12/2014, 10:13:29 AM

Dự án sự nghiệp kinh tế điều tra khảo sát đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu các con sông có đập thủy điện và thủy lợi khu vực miền Bắc và miền Nam

Đề tài: Dự án sự nghiệp kinh tế điều tra khảo sát đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu các con sông có đập thủy điện và thủy lợi khu vực miền Bắc và miền Nam

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ  Nguyễn Vũ Tùng

     Dự án sự nghiệp kinh tế điều tra khảo sát đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu các con sông có đập thủy điện và thủy lợi khu vực miền Bắc và miền Nam nhằm xác định mức ảnh hưởng của việc xây dựng các đập thủy điện trên các sông đến quá trình hình thành các mỏ cát trầm tích ảnh hưởng của chúng đến chất lượng và trữ lượng cát xây dựng. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp quản lý trong việc qui hoạch và sử dụng khai thác hợp lý nguồn nguyên liệu cát xây dựng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

      Kết quả nghiên cứu của Dự án đã đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đề ra. Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng nghiệm thu.
USCo