1. - Hồ sơ năng lực (xem tại đây)
 
2. - Các Chứng chỉ; Giấy phép: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty: