Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Kỳ- Như Thanh- Thanh Hóa Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Kỳ- Như Thanh- Thanh Hóa 01/02/2024

Ngày 22/01/2024, USCO đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Kỳ- Như Thanh- Thanh Hóa

Chi tiết >>
Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Ba Đình- Bỉm Sơn- Thanh Hóa Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Ba Đình- Bỉm Sơn- Thanh Hóa 01/02/2024

Ngày 22/01/2024, USCO đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Ba Đình- Bỉm Sơn- Thanh Hóa

Chi tiết >>
Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Hà Long- Hà Trung- Thanh Hóa Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Hà Long- Hà Trung- Thanh Hóa 01/02/2024

Ngày 22/01/2024, USCO đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Hà Long- Hà Trung- Thanh Hóa

Chi tiết >>
Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thành Tâm- Thành An- Thanh Hóa Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thành Tâm- Thành An- Thanh Hóa 01/02/2024

Ngày 22/01/2024, USCO đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thành Tâm- Thành An- Thanh Hóa

Chi tiết >>
Khảo sát thăm dò bổ sung bổ sung lớp kẹp đá Đolomit làm VLXD và phụ gia xi măng mỏ Lam Sơn, Thanh Hóa; Lập báo cáo trình Hội đồng trữ lượng phê duyệt Khảo sát thăm dò bổ sung bổ sung lớp kẹp đá Đolomit làm VLXD và phụ gia xi măng mỏ Lam Sơn, Thanh Hóa; Lập báo cáo trình Hội đồng trữ lượng phê duyệt 05/10/2023

Ngày 05/10/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát thăm dò bổ sung bổ sung lớp kẹp đá Đolomit làm VLXD và phụ gia xi măng mỏ Lam Sơn, Thanh Hóa; Lập báo cáo trình Hội đồng trữ lượng phê duyệt tại Thanh Hóa.

Chi tiết >>
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp