Thí nghiệm cọc Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cập nhật: 08/12/2021, 04:05:28 PM

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2021/HĐ-TVMNB về việc Tư vấn Thí nghiệm cọc Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội