Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 02/04/2024, 02:06:41 PM

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024


Các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm:
- Chương trình Đại hội (xem tại đây)
- Giấy xác nhận, giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (xem tại đây)
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, điều hành năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 (xem tại đây)
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (xem tại đây)
- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  (xem tại đây)
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024  (xem tại đây)
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (xem tại đây)
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (xem tại đây)

.