Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Cập nhật: 31/10/2016, 09:05:20 AM

Ngày 26/10/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 567/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng về việc báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

 

Để chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 (theo Đề cương Báo cáo gửi kèm).

Báo cáo gửi về Bộ xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/11/2016 (file điện tử gửi theo địa chỉ: tdktbxd@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

(Ghi chú: Biểu mẫu báo cáo tại địa chỉ: http://xaydung.gov.vn, mục Thông báo)./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 567/BXD-TCCB.
 

 


Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_567BXD-TCCB_26102016.doc) Tải về