Công ty USCO tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 27/04/2023, 02:00:47 PM

Sáng ngày 27/04/2023 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Về dự Đại hội có Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.
Đại diện Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO dự Đại hội có:
- Ông: Vũ Văn Định: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Nguyễn Trọng Thoáng: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông: Lương Ngọc Sang: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Ông: Trần Ngọc Sang: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trần Mạnh Long: 
Thành viên HĐQT
- Bà Trần Linh Trang: Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Minh Đức: 
Phó Tổng giám đốc Công ty

Cùng đông đảo quý cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty USCO.

Đại hội được khai mạc vào hồi 8h30 với sự tham dự trực tiếp của 38 cổ đông và  qua ủy quyền có 86 cổ đông, đại diện cho 4.968.970 cổ phần, tương đương với 90,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Đại hội đã nghe các báo cáo như sau:

Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023. 

Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm  2022 và kế hoạch năm 2023.

Ông Lương Ngọc Sang – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.; báo cáo tờ trình đề nghị Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ông Trần Ngọc Sang - Phó tổng giám đốc trình bày báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch chị trả thù lao HĐQT năm 2023; báo cáo tờ trình về việc đề nghị bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. 

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết đạt 100% số phiếu nhất trí. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h cùng ngày.


Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023


Ông Trần Ngọc Sang - TV HĐQT - Phó TGĐ Công ty đọc khai mạc Đại hội


Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức Lao động trình bày chương trình Đại hội


Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hội


Ông Nguyễn Trọng Thoáng - TV HĐQT - Tổng GĐ trình bày báo cáo tại Đại hội


Ông Lương Ngọc Sang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tại Đại hội


Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội


Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP phát biểu tại Đại hội


Ông Hoàng Văn Hóa - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội


Các Đại biểu cùng đại diện Ban Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Đại hội