Công ty USCO tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 24/04/2024, 02:23:39 PM

Sáng ngày 24/4/2024 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

       Về dự Đại hội có đại diện Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam.

Về phía Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO dự Đại hội có:

- Ông: Vũ Văn Định: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông: Nguyễn Trọng Thoáng: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty

- Ông: Lương Ngọc Sang: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Ông: Trần Ngọc Sang: Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty

- Ông Trần Mạnh Long: Thành viên HĐQT

- Bà Trần Linh Trang: Thành viên HĐQT

- Ông: Trần Minh Đức: Phó Tổng giám đốc Công ty

Cùng đông đảo quý cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty USCO.

Đại hội được khai mạc vào hồi 8h30 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự Đại hội là 154 cổ đông đại diện cho 5.065.144 cổ phần, tương đương với 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Đại hội đã nghe các báo cáo như sau:

- Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

- Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm  2023 và kế hoạch năm 2024.

- Ông Lương Ngọc Sang – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. báo cáo tờ trình đề nghị Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Ông Trần Ngọc Sang - Phó tổng giám đốc trình bày báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch chị trả thù lao HĐQT năm 2024.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương tích cực, dân chủ, hiệu quả, đúng pháp luật với tinh thần và trách nhiệm cao, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết đạt 100% số phiếu nhất trí. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024
 Các đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày chương trình Đại hội

Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Thoáng - TV HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Trần Ngọc Sang - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Lương Ngọc Sang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội

 Các Đại biểu cùng đại diện Ban Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Đại hội