Tổ chức Đại hội công đoàn Công ty USCO lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật: 21/07/2023, 02:00:29 PM

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-CĐXD ngày 01/4/2022 của Công đoàn Xây dựng VIệt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Sáng ngày 21/7/2023 tại trụ sở Công , Ban Thường vụ Công đoàn Công ty USCO đã tổ chức Đại hội công đoàn Công ty USCO lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự Đại hội có Đồng chí Đỗ Văn Quảng - Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đồng chí Ông Vũ Văn Định - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty cùng đoàn viên công đoàn khối phòng ban và các đơn vị trực thuộc tham dự đông đủ.

Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO khoá VIII tại Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO lần thứ IX; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO khóa VIII; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO khóa VIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động Công ty với Đảng, các cấp chính quyền, công đoàn các cấp và nghe các ý kiến tham luận của đại biểu tại Đại hội.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 quyết nghị :

1. Nhất trí thông qua các báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a. Các chỉ tiêu

a1.Về chỉ tiêu hết nhiệm kỳ:

(1). Tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNLĐ đạt 90% trở lên.

(2). Thỏa ước lao động tập thể có ít nhất 03 nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

 (3). Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc công đoàn hỗ trợ.

 (4). Ít nhất 70% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

a2. Về chỉ tiêu hàng năm:

(1). Công đoàn Công ty đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 70% công đoàn cơ sở ở các đơn vị đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(2). Bình quân mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu học lớp cảm tình đảng để giới thiệu cho Đảng.

(3). Hàng năm, 100% Chủ tịch CĐCS bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.

(4). Công đoàn Công ty và 100% công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.

(5). Ít nhất 75% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

(6). 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp thành lập được ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(7). Ít nhất 82% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công nhân lao động và công đoàn.

(8). Vận động ít nhất 65% đoàn viên, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

b. Nhiệm vụ trọng tâm

(1). Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

(2). Chăm lo lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động.

(3). Đổi mới, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

(4). Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động.

(5). Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng  đơn vị, doanh nghiệp.

(6). Nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

(7). Xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

(8). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp.

(9). Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ phương hướng nhiệm vụ Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn cấp trên, Đại hội giao cho Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 có trách nhiệm xây dựng thành chương trình công tác toàn khóa và chương trình cụ thể cho từng năm để triển khai thực hiện.

3. Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí, đồng chí Trần Ngọc Sang – Phó TGĐ Công ty được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty.

4. Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn Công ty USCO lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 


.