TT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Đ/c: Đồng Văn Hướng 
Giám đốc: TT Địa Chất Công Trình
Điện thoại: 84 24 3923 1083 - 0983 390347 ; Fax: 84 24 3824 5708 
dtxd.usco@gmail.com, dcct.usco@gmail.com
 

Chức năng, nhiệm vụ

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò tài nguyên làm vật liệu xây dựng;
- Thăm dò và khai thác khoáng sản;
- Đo đạc lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.