Chức năng, nhiệm vụ

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò tài nguyên làm vật liệu xây dựng.
- Thăm dò và khai thác khoáng sản.
- Đo đạc lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.