Chức năng, nhiệm vụ
- Thiết kế, lập tổng dự toán và giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng,
công nghiệp giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình kỹ thuật hạ tầng, thiết kế quy
hoạch chi tiết khu công nghiệp, dân cư;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, thủy lợi, các công trình
kỹ thuật hạ tầng, các công trình cấp nước, đường dây và trạm điện;
- Thiết kế xây dựng các công trình thoát nước và xử lý nước thải;