Chức năng, nhiệm vụ

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Tư vấn thăm dò vật liệu xây dựng;
- Tư vấn sản xuất vật liệu xây dựng bằng công nghệ mới.